Adatkezelési tájékoztató

1. Adatkezelő adatai:

Adatkezelő elnevezése: F2 KOMPLEX Kereskedelmi és Szolgáltató Kft
Adatkezelő rövidített elnevezése: F2 KOMPLEX Kft. (a továbbiakban: adatkezelő)
Adatkezelő cégjegyzékszáma: 01-09-690021.
Adatkezelő adószáma: 12511727-2-43, EU adószáma: HU12511727
Adatkezelő székhely: 1097 Budapest, Kiskalmár utca 3-7.
Adatkezelő weblapjai: www.f2komplex.hu, www.termoventilator.hu, www.pego.hu, www.hocserelo-kalorifer.hu, www.actionclima.hu, www.ventherm.hu, www.ventherm.eu, www.ventherm.it, www.ventherm.de,
Adatkezelő telefon és fax számai: (+36 1) 459-0747, (+36 1) 459-0748, Fax: (+36 1) 459-0749, Mobil: (+36 20) 972-3277
Adatkezelő e-mail címe: info@f2komplex.hu
Az adatkezelő weblapjának tárhelyszolgáltatója: Netmania Bt. (1154 Budapest Dessewffy Arisztid u. 103., https://www.netmania.hu).

2. Bevezetés

Jelen adatkezelési tájékoztató célja az F2 Komplex Kft-nek megadott személyes adatok kezelésére vonatkozó elvek és szabályok ismertetése. Az adatkezelő magára nézve kötelezőnek ismeri el a vonatkozó törvény rendelkezéseit (2011. évi CXII. törvény - az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról (Infotv.)
Az érintett (az adatkezelővel kapcsolatba kerülő magánszemély aki az adatkezelőnek megadja a személyes adatait) által megadott adatokat az adatkezelő bizalmasan kezeli, azokat biztonságos körülmények között tárolja. A személyes adatok megadása minden esetben önkéntes. A hírlevélre történő feliratkozással, hirdetésre történő jelentkezéssel, regisztrációval, ajánlatkéréssel, vásárlással, megrendeléssel az érintett a jelen adatkezelési tájékoztatóban szereplőket elfogadja és kifejezetten hozzájárul a megadott adatok kezeléséhez. A hozzájárulás bármikor szabadon visszavonható. A kiküldött hírlevelek végén szereplő leiratkozás link megnyitásával lehetséges a leiratkozás, vagy egy törlési kérelemmel az adatkezelő bármikor törli az adatokat. A személyes adatokat az adatkezelő harmadik fél számára nem adja ki. Az adatkezelő a személyes adatok védelmét megfelelő szervezeti, technikai eszközökkel biztosítja.
A személyes adatok kezelése a jelen tájékoztató 3. pontja szerint történik.

3. Személyes adatok köre, adatkezelés célja, jogcíme, időtartama

3.1. Hírlevél küldéshez kapcsolódó adatkezelés

Az adatkezelés célja: hírlevelek küldése e-mailen keresztül
Adatkezelés jogalapja: érintett önkéntes hozzájárulása és a 2011. évi CXII. törvény - az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról (Infotv.)
Érintettek köre: az adatkezelővel kapcsolatban álló magánszemélyek akik személyes adatait önkéntes módon megadták
Érintettekre vonatkozó adatok: érintett által megadott adatok (név, e-mail cím, feliratkozót érdeklő téma megadása, melyek lehetnek: hűtéstechnika, épületgépészet, lakossági, tervezői hírek).
Adatok forrása: érintett által megadott adatok
Adatok kezelésének időtartama: érintett kérésére az adatkezelő bármikor törli az adatokat, ehhez kérjük, hogy a regisztrált e-mail címről küldjön egy törlési kérelmet az info@f2komplex.hu e-mail címre, vagy kérjük használja a hírlevél végén található leiratkozás linket.

3.2. Árajánlatadáshoz kapcsolódó adatkezelés (http://f2komplex.hu/ajanlatkeres)

Az adatkezelés célja: személyre szabott ajánlatok elkészítése, tájékoztatók küldése, kapcsolatfelvétel
Adatkezelés jogalapja: érintett önkéntes hozzájárulása és a 2011. évi CXII. törvény - az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról (Infotv.)
Érintettek köre: az adatkezelővel kapcsolatban álló magánszemélyek akik személyes adatait önkéntes módon megadták
Érintettekre vonatkozó adatok: érintett által megadott adatok:
- Név
- Tevékenység: tervező, kivitelező / forgalmazó, végfelhasználó
- Elérhetőség (e-mail cím és/vagy telefonszám)
- Ajánlatkérés során az ajánlatkérő által megadott plusz információk, fotók, stb.
Adatok forrása: érintett által megadott adatok
Adatok kezelésének időtartama: érintett kérésére az adatkezelő bármikor törli az adatokat, ehhez kérjük, hogy a regisztrált e-mail címről küldjön egy törlési kérelmet az info@f2komplex.hu e-mail címre.

3.3. Megrendelések teljesítéséhez kapcsolódó adatkezelés

Az adatkezelés célja: megrendelések teljesítése és számlázás
Adatkezelés jogalapja: érintett önkéntes hozzájárulása és a 2011. évi CXII. törvény - az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról (Infotv.) és a számviteli törvény
Érintettek köre: Megrendelést elküldő magánszemélyek
Érintettekre vonatkozó adatok: az érintettek által megadott adatok, de legalább a vonatkozó jogszabályi előírásokban szereplő adatok (név, cím)
Adatok forrása: érintett által megadott adatok
Adatok kezelésének időtartama: érintett kérésére az adatkezelő bármikor törli az adatokat, ehhez kérjük, hogy a regisztrált e-mail címről küldjön egy törlési kérelmet az info@f2komplex.hu e-mail címre.
Ez alól kivétel a kötelező adatkezelés, például a számviteli törvény alapján a számlamegőrzési kötelezettség.
Az adatkezelő a hatóságok részére - amennyiben a hatóság a pontos célt és az
adatok körét megjelölte - személyes adatot csak annyit és olyan mértékben ad ki, amely a megkeresés céljának megvalósításához elengedhetetlenül szükséges.
Az érintett kérheti a tájékoztatását személyes adatainak kezeléséről, a személyes adatainak helyesbítését, személyes adatainak törlését – a kötelező adatkezelést kivéve. Az érintett kérheti továbbá az adatkezelő tájékoztatását a feldolgozott adatok adatkezelésének céljáról, adatvédelmi incidens körülményeiről, hatásairól és az elhárítására megtett intézkedésekről.

4. Webanalitika és hirdetés-kiszolgálók

Sütik (cookie) használata: Az adatkezelő a weboldalain saját sütiket (cookie) nem használ, nem ír semmit a felhasználó gépére, azonban az adatkezelő weboldalain Google Analytics követőkódok vannak, melyek harmadik féltől származó cookie-kat eredményeznek (az erre vonatkozó felhívás megjelenítésre került az adatkezelő weboldalán). A Google Analitycs cookie-kat használ abból a célból, hogy segítse az adott honlap használatának elemzését. Továbbá az adatkezelő weboldalai használják a Google Adwords szolgáltatásait.
A Google Inc. átadhatja a gyűjtött információkat harmadik felek részére, amennyiben ezt törvény írja elő, vagy az adott harmadik felek a Google Inc. megbízásából feldolgozzák az információkat. A Google Inc. a Google Adwords keretében olyan, nyomon követő cookie-kat helyez el, amelyek a látogatók online magatartását figyelik, és olyan reklámokat tesz számukra elérhetővé más weboldalakon, melyek számára érdekesek lehetnek. A Google Inc. „Adatvédelmi irányelvei” a www.google.hu/intl/hu/policies/privacy
Információ a Google Inc. adatokkal kapcsolatos tevékenységéről és a cookie-k letiltásáról, a hirdetések személyre szabásáról: https://www.google.com/intl/hu/policies/technologies/ads/

5. Defíniciók.
(forrás: 2011. évi CXII. törvény - az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról (Infotv.), 3. Értelmező rendelkezések 3. §)

1. érintett: bármely meghatározott, személyes adat alapján azonosított vagy - közvetlenül vagy közvetve - azonosítható természetes személy;
2. személyes adat: az érintettel kapcsolatba hozható adat - különösen az érintett neve, azonosító jele, valamint egy vagy több fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemző ismeret -, valamint az adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés;
7. hozzájárulás: az érintett akaratának önkéntes és határozott kinyilvánítása, amely megfelelő tájékoztatáson alapul, és amellyel félreérthetetlen beleegyezését adja a rá vonatkozó személyes adat - teljes körű vagy egyes műveletekre kiterjedő - kezeléséhez;
8.tiltakozás: az érintett nyilatkozata, amellyel személyes adatának kezelését kifogásolja, és az adatkezelés megszüntetését, illetve a kezelt adat törlését kéri;
9.adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely önállóan vagy másokkal együtt az adat kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az adatfeldolgozóval végrehajtatja;
10.adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül az adaton végzett bármely művelet vagy a műveletek összessége, így különösen gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, lekérdezése, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adat további felhasználásának megakadályozása, fénykép-, hang- vagy képfelvétel készítése, valamint a személy azonosítására alkalmas fizikai jellemzők (pl. ujj- vagy tenyérnyomat, DNS-minta, íriszkép) rögzítése;
11. adattovábbítás: az adat meghatározott harmadik személy számára történő hozzáférhetővé tétele;
12. nyilvánosságra hozatal: az adat bárki számára történő hozzáférhetővé tétele;
13.7 adattörlés: az adat felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállítása többé nem lehetséges;
14. adatmegjelölés: az adat azonosító jelzéssel ellátása annak megkülönböztetése céljából;
15. adatzárolás: az adat azonosító jelzéssel ellátása további kezelésének végleges vagy meghatározott időre történő korlátozása céljából;
16.adatmegsemmisítés: az adatot tartalmazó adathordozó teljes fizikai megsemmisítése;
17.adatfeldolgozás: az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése, függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint az alkalmazás helyétől, feltéve hogy a technikai feladatot az adaton végzik;
18.adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely szerződés alapján - beleértve a jogszabály rendelkezése alapján kötött szerződést is - adatok feldolgozását végzi;
22. harmadik személy: olyan természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely nem azonos az érintettel, az adatkezelővel vagy az adatfeldolgozóval;
26. adatvédelmi incidens: személyes adat jogellenes kezelése vagy feldolgozása, így különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés.

Az adatkezelés módjáról az érintett tájékoztatást kérhet az adatkezelőtől.
Az adatkezelő fenntartja magának a jogot a jelen tájékoztató megváltoztatására.

2018. február 20.

HEATER ONE melegvizes termoventilátor
HEATER R1 melegvizes termoventilátor
HEATER R2 melegvizes termoventilátor
HEATER R3 melegvizes termoventilátor
GUARD légfüggöny
GUARD PRO ipari légfüggöny
HEATER MIX melegvizes termoventilátor
Kiegészítők